Confidentialitatea datelor

Confidențialitatea datelor

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Umka, are obligația de a administra în condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către dumneavoastră, în calitate de vizitatori ai acestui site.

COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru obținerea datelor personale este necesar consimțământul clar si neechivoc al persoanei vizate (clientul Umka.ro). Pentru aceasta, persoana vizată va completa și semna un accept pretipărit.

Umka, înregistrează doar date cu caracter personal furnizate in mod voluntar de către dumneavoastră. Umka va reţine date de identificare personală, precum nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, în scopul în care aţi furnizat aceste date (de exemplu, pentru procesarea solicitărilor de informaţii sau broşuri şi pentru procesarea comenzilor și pentru întocmirea facturilor). Prin accesarea şi utilizarea acestui site, vă exprimati acordul expres și neechivoc privind colectarea și utilizarea acestor date cu caracter personal de către Umka şi de către partenerii noştri de afaceri, din țară sau din străinătate, care sunt contractaţi de către noi pentru a ne satisface solicitările. Umka.ro, va putea furniza datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor noștri de afaceri doar în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care vor garanta că respecta prevederile legislației în vigoare cu privire la prelucrare datelor cu caracter personal.

ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE

Actualizarea bazei de date se face prin intermediul informațiilor transmise de persoanele vizate, precum și prin informațiile furnizate de orice sursă externă autorizată de lege.

Anual se va efectua verificarea bazei de date. Datele care nu au fost utilizate pe parcursul anului anterior vor fi șterse.

Conturile care sunt inactive timp de 72 de ore vor fi șterse din baza de date, definitiv, fără vreo posibilitate de recuperare a datelor.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

1. Dreptul la informare

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze acesteia cel puțin următoarele informații:

a. identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b. scopul în care se face prelucrarea datelor;

c. informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

d. orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

2. Dreptul de acces la date

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum și următoarele informații:

a. informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;

c. informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

d. informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

e. informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile legale. Cererea dvs. scrisă, datată și semnată va fi trimisă personal la adresa de e-mail de la sectiunea contact.Click aici pentru a vizita pagina.

Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

3. Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal

Datele înregistrate în baza de date Umka, sunt folosite pentru oferirea de informaţii şi servicii personalizate în funcţie de cerinţele dumneavoastră, precum şi pentru continua îmbunătăţire a ceea ce vă oferim. Umka va exercita maximă precauţie pentru a vă proteja datele personale. Astfel, datele de identificare personală care au fost colectate în timp ce ne-aţi parcurs paginile de web, vor fi întotdeauna utilizate în deplină conformitate cu legislaţia aflată în vigoare cu privire la prelucrare datelor cu caracter personal.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, aveți dreptul de acces la date, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale și dreptul de a va adresa instanţei. De asemenea, aveti dreptul de a va opune la prelucrarea datelor cu caracter personal și de a solicita ștergerea acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți înainta o cerere scrisă, datată și semnată, prin e-mail la adresa specificata in sectiunea contact.Click aici pentru a vizita pagina.

4. Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

b. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute mai sus.

6. Dreptul de a se adresa justiției

Fără a aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

Orice litigiu se va încerca a fi stins pe cale amiabilă folosindu-se înştiinţări şi notificări. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu utilizarea Umka se va soluţiona de către instanţele competente material din România.

Acest website folosește cookie-uri. Pentru mai multe informații intrați aici